Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Občianske združenie Fotoklub Detva
Obrancov mieru 1, 962 12 Detva
IČO: 51308681
Adresa našej webovej stránky je: http://www.fotoklubdetva.sk,
ďalej iba OZ

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Kontaktné formuláre

Ak nám zasielate správu cez kontaktné formuláre, získavame od Vás osobné údaje, zaslané vo formulári. Tieto údaje slúžia iba na Vaše kontaktovanie v prípade záujmu o členstvo, resp. na odpoveď na Vaše otázky. Tieto údaje uchovávame v emailovej komunikácii po dobu jedného roka a slúžia na služby pre Vás. Nepoužívame ich na marketingové ciele, ani ich neposkytujeme tretím stranám.

Súbory cookies

Údaje získané z cookies a iných činností na internetových stránkach www.fotoklubdetva.sk sa nespracovávajú a nevykonáva sa ani automatizované rozhodovanie a profilovanie.
OZ nezískava a nespracováva ani údaje na rozosielanie ponúk.

Údaje o členoch a sympatizantoch

OZ ďalej získava a spracováva údaje o svojich členoch a sympatizantoch. Tieto údaje sú spracovávané výlučne v papierovej podobe a obsahujú informácie o všetkých spracovávaných údajoch, o dobe spracovania a konkretizujú aké osobné údaje sú spracovávané a na aké účely.

Ako chránime Vaše osobné údaje

So spracovanými údajmi nakladáme v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (“nariadenie” alebo “GDPR”) a všetky získané údaje chránime pred zneužitím.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Podľa nariadenia bude mať subjekt údajov od 25. 5. 2018 v prípade, že bude pre OZ identifikovateľnou fyzickou osobou a preukáže OZ svoju totožnosť, nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR bude mať subjekt údajov právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od OZ:

  1. potvrdenie, či spracováva osobné údaje,
  2. informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo podať námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov,
  3. informáciu o skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania,
  4. informáciu o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ, v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb,
  5. kópiu osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti bude OZ oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na informácie bude možné uplatniť písomne ​​na adrese sídla OZ.

Právo na kópiu osobných údajov bude možné uplatniť v sídle OZ za podmienky doloženia totožnosti žiadateľa.

Právo na opravu nepresných údajov

Podľa čl. 16 GDPR bude mať subjekt údajov právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude OZ spracovávať. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti. Žiadosť o opravu osobných údajov je možné uplatniť v sídle OZ, za podmienky doloženia totožnosti žiadateľa.

Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR bude mať subjekt údajov právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak OZ nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. OZ má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo výmaz osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. Ak sa subjekt údajov domnieva, že nedošlo k vymazaniu jeho osobných údajov, môže sa na nás obrátiť písomne ​​na adresu sídla OZ.

Právo na obmedzenie spracovania

Podľa čl. 18 GDPR bude mať subjekt údajov do doby vyriešenia podnetu právo, aby správca obmedzil spracovanie, ak bude subjekt údajov popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovania alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu, a to písomne ​​na adresu sídla OZ.

Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovania

Podľa čl. 19 GDPR bude mať subjekt údajov právo, aby mu OZ oznámila, že vykoná či vykonala opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, budeme informovať jednotlivých príjemcov, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti subjektu údajov môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR bude mať subjekt údajov právo na prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať OZ o poskytnutie týchto údajov inému správcovi.

Ak OZ v rámci zmluvy o poskytovaní služieb alebo na základe súhlasu poskytne subjekt údajov osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, má právo získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, možno údaje odovzdať aj vami určenému správcovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať.

V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno vašej žiadosti vyhovieť. Žiadosť je možné uplatniť na adrese sídla OZ po doručení odôvodnenej žiadosti.

Právo podať námietku proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR bude mať subjekt údajov právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu OZ.

V prípade, že OZ nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, OZ spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

Námietku je možné poslať písomne ​​na adresu sídla OZ.

Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, a to buď telefonicky, e-mailom, alebo na adrese OZ.

Súhlas s marketingovým oslovením udelený ku konkrétnemu elektronickému kontaktu je možné kedykoľvek odvolať telefonicky, e-mailom alebo na adrese OZ.

Spracovanie údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. OZ uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania..

Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Subjekt údajov má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).