História fotoklubu

História Fotoklubu pri KC A. Sládkoviča Detva

História siaha ďaleko pred samotný vznik fotoklubu, pretože mnoho dobrých fotografov dávno predtým vytváralo klímu a živilo pôdu pre vznik organizovanej činnosti vo fotoklube. Zo spomienok pamätníkov sa dá uviesť, že aktívnou fotoamatérskou činnosťou sa zaoberali páni Mikuláš Sekereš, Vladimír Štrba, Štefan Murín, Ivan Bitter, Viliam Srnka, Ján Mikulec, Vladimír Vaniška, ale aj J. Meliš, J. Krnáč, D. Šablatúra, či páni Krkoš, Tóth, Trnka, Libiak a snáď ešte mnohí iní, ktorí zaznamenávali kultúrny, spoločenský, či športový život v Detve. Ich činnosť bola však zameraná predovšetkým na fotodokumentáciu pre rôzne propagačné, dokumentárne a archívne účely, potreby mesta, kroniky, alebo bývalý podnikový časopis Strojár.

Rok 1979 a práve jeho 23. apríl bol akýmsi medzníkom, pretože odvtedy sa datuje oficiálny vznik organizovaného Fotoklubu pri Dome kultúry A.S. v Detve, ktorý bol v tom čase zariadením ZŤS Detva. Vedúcim fotoklubu bol Ing. Viliam Kršteník, dovtedy už skúsený a niekoľko rokov aktívny fotoamatér. Zakladajúcimi členmi boli Ing. Jozef Fašanga, Emília Patková a Ing. Ivan Hojč, ktorých vzápätí doplnili Irena Polívková a RNDr. Pavel Vnučko. Neskôr sa ku klubu pridali Martina Melicherčíková, Zdenko Figura, Anton Trebuľa a Roman Hanes.

Od zriadenia Fotoklubu bola jeho činnosť založená na dobrovoľnej členskej základni záujemcov o fotografiu a organizovanej činnosti so stanoveným programom a materiálnou a finančnou podporou zriaďovateľa. Činnosť členov bola spočiatku zameraná predovšetkým na dokumentáciu podujatí Domu kultúry a mesta Detva. Postupne sa však vyprofilovala do klasickej klubovej činnosti s cieľom zabezpečovať odborný rast členov (kurzy pre začiatočníkov a pokročilých, konzultačné stretnutia, diaľková škola fotografie, a pod.) s cieľom zvyšovať technickú, estetickú a výtvarnú úroveň prác a zapájania sa do okresných a vyšších súťaží a výstav amatérskej fotografie.

Pri stručnej bilancii sa dá bez zveličenia povedať, že fotoklub KC AS Detva sa vďaka svojim aktivitám dostal do povedomia slovenskej fotografickej verejnosti a jeho členovia úspešne vstúpili na pôdu amatérskych fotografických súťaží. Hoci prechádzal cez roky viac či menej priaznivé, za každých okolností si vedel udržať svoj charakter, dobrý štandard a svojich členov v priateľskej atmosfére. Z malého výpočtu aktivít dominuje už v treťom roku činnosti (1981) zapojenie sa do celoštátnej súťaže fotoklubov “Tatranský mapový okruh”, v ďalšom roku (1982) to bolo zorganizovanie súťaže a výstavy „Moje mesto”, v roku 1986 organizovanie celoštátnej výstavy a záverečného vyhodnotenie súťaže Tatranský mapový okruh, v roku 1989 realizácia tématickej výstavy členov fotoklubu „Folklór vo fotografii” a pod. Až dodnes je najvýznamnejšou aktivitou fotoklubu účasť vo všetkých ročníkoch celoslovenskej súťaže fotoklubov na Slovensku „PETZVALOV MAPOVÝ OKRUH”. V roku 1994 bola Fotoklubu DK AS Detva udelená medaila Jána Cifru za úspešnú fotografickú činnosť a aktivity vo fotografických mapových okruhoch. Významnou prezentáciou bola aj výstava Fotoklubu Detva v Galérii na Západnej terase Bratislavského hradu v roku 2011.

Vyústením tvorivého snaženia sú aj individuálne ocenenia členov fotoklubu, získané na všetkých úrovniach postupovej súťaže AMFO, ktorej sa v regionálnych kolách úspešne zúčastnili už všetci súčasní členovia, uskutočnené kolektívne a autorské výstavy členov a množstvo akceptovaných fotografií na národných aj medzinárodných súťažiach a výstavách.

Od roku 2018 je Fotoklub Detva občianskym združením.