Odpovede na otázky

 1. PMOF – Petzvalov mapový oruh
 2. AMFO
 3. FIAP
 4. SFF – Slovenská federácia fotografov
 5. ZSF – Zväz slovenských fotografov
 6. Fotochata
 7. Workshop – tvorivé dielne

 

 

 

Petzvalov mapový oruh – PMOF

1. Petzvalov mapový okruh fotoklubov (ďalej len PMOF) je dobrovoľná záujmová súťaž fotoklubov na Slovensku, ktorej cieľom je vytvoriť podmienky pre vzájomnú konfrontáciu tvorby fotografov – členov fotoklubov, oboznamovať sa navzájom s vlastnou tvorbou v oblasti výtvarnej a technickej a vytvoriť ďalší priestor pre kolektívnu a individuálnu prezentáciu tvorby.

2. Súťaže PMOF sa môže zúčastniť každý fotoklub na Slovensku za podmienok dodržania tohto štatútu. Optimálny počet zúčastnených fotoklubov v jednom ročníku je 15. Každý zúčastnený fotoklub zašle usporiadateľovi ročníka spolu so súťažnou kolekciou aj vstupný a manipulačný poplatok.

3. Fotoklub sa zúčastňuje súťaže vlastnou kolekciou fotografií čiernobielych alebo farebných v počte 15 ks formátu:

 • Dlhšia strana 38 – 45 cm, kratšia max. 30 cm;
 • Panoráma šírka max. 45 cm;
 • Štvorec 30 x 30 cm.

Pasparty nie sú povolené, rámiky fotografie môžu mať, pri zachovaní vyššie uvedených rozmerov samotnej fotografie (t.j. rámik sa nezapočítava do rozmeru fotografie).
Prípustné sú aj seriály s maximálnym počtom 3 fotografie, pričom limit 15 fotografií v kolekcii sa nezvyšuje a každá fotografia seriálu sa hodnotí samostatne.
Minimálny počet autorov jedného fotoklubu zastúpených v súťažnej kolekcii je 3 (traja), maximálny počet fotografií od jedného autora je 5 (päť).
Súťažná kolekcia musí byť doplnená zoznamom autorov s názvami fotografií a adresou mapového referenta, resp. predsedu fotoklubu. Každá fotografia na zadnej strane musí mať poradové číslo (1 až 15), názov fotoklubu, meno autora a názov fotografie.
Kolekcie sa odosielajú v tvrdých obaloch zabezpečené proti poškodeniu na adresy mapových referentov poštou, poistené čiastkou minimálne 66,40 €.

4. Fotografie sa hodnotia na hodnotiacich lístkoch celými bodmi v rozsahu od 1 do 10 bodov, pričom najlepšie hodnotená fotografia získava najviac bodov. Nula bodov obdrží fotografia, ktorá už bola zaradená v súťažnej kolekcii PMOF predchádzajúcich ročníkov, alebo ktorá nezodpovedá podmienkam štatútu (bod č. 3). Každá fotografia sa hodnotí samostatne (aj v seriáli). Celá kolekcia a vybrané tri fotografie sa hodnotia aj slovne na zadnej strane hodnotiaceho lístka. Jeden hodnotiaci lístok sa posiela do 7 dní po hodnotení organizátorovi PMOF, jeden si ponecháva fotoklub pre vlastnú evidenciu.
Konečné poradie fotoklubov určuje súčet umiestnení (nižší súčet umiestnení dáva vyššie poradie), v prípade rovnosti umiestnenia rozhoduje vyšší počet získaných bodov. Poradie fotografií určuje súčet bodov (väčší súčet dáva vyššie umiestnenie).

5. Organizátorom priebehu súťaže PMOF je Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, Bystrický rad 1. Usporiadateľom záverečného vyhodnotenia súťaže PMOF je dobrovoľne prihlásený fotoklub určený na záverečnom vyhodnotení prechádzajúceho ročníka, pričom sa doporučuje postupne vystriedať všetky zúčastnené fotokluby.

6. Súťaž sa vyhlasuje a organizuje každý rok so zahájením od 1. januára bežného roka a ukončením záverečným vyhodnotením do 30. októbra bežného roka. Termín od 1.11. do 31.12. slúži na prípravu ďalšieho ročníka PMOF. Uzávierka zaslania súťažnej kolekcie pre nasledujúci ročník je do 30. novembra prechádzajúceho roka.

7. Organizátor súťaže zabezpečí: sumarizáciu súťažných kolekcií a príslušnú administratívno-technickú agendu, potrebný počet hodnotiacich lístkov, prvé rozoslanie súťažných kolekcií zúčastneným fotoklubom, spracovanie výsledkov do 30.8. a odoslanie výsledkov súťaže usporiadateľovi záverečného vyhodnotenia do 15.9. bežného roka.
Do termínu záverečného vyhodnotenia organizátor poskytne výsledky súťaže pre TASR, NOC Bratislava a ZSF Ružomberok.

8. Usporiadateľ záverečného vyhodnotenia zabezpečí: výstavu vybraných fotografií z celého súboru príslušného ročníka PMOF podľa svojich možností s tým, že na výstave bude zastúpený každý zúčastnený fotoklub. Pripraví program záverečného vyhodnotenia a pre dokumentáciu PMOF zabezpečí katalóg v rozsahu podľa svojich možností.
Spracuje zápis zo záverečného vyhodnotenia PMOF a odošle ho všetkým zúčastneným fotoklubom v príslušnom ročníku.
Záverečného vyhodnotenia sa zúčastňujú zástupcovia fotoklubov na vlastné náklady.

9. Každý zúčastnený fotoklub má právo na zapožičanie celého výstavného súboru prezentovaného na záverečnom vyhodnotení za účelom vystavenia vo svojom meste.

10. Za každého ročníka PMOF bude uložených do archívu PMOF prvých päť fotografií z celkového poradia a po jednej najlepšie hodnotenej fotografii z každého fotoklubu. Tieto fotografie môžu byť použité ako súborná retrospektívna výstava účastníkov PMOF a na propagačné účely PMOF pri zachovaní autorských práv. Reprodukcie na priamu propagáciu PMOF nebudú honorované.
Správu archívu vykonáva organizátor PMOF.

11. V prípade odstúpenia niektorého fotoklubu zo súťaže môže ho nahradiť iný fotoklub na návrh niektorého z účastníkov PMOF po odsúhlasení nadpolovičnou väčšinou zúčastnených fotoklubov. Vybavením tejto agendy je splnomocnený organizátor PMOF.
V prípade, že ktorýkoľvek člen PMOF bude pasívny a 3x za sebou sa nezúčastní na záverečnom vyhodnotení súťaže, bude v budúcnosti z ďalšieho pôsobenia v PMOF vylúčený.

AMFO – súťaž a výstava pre amatérskych fotografov

Nakoľko AMFO vyhlasuje propozície každý rok, tak uvádzame iba krátky výber. Kompletné propozície nájdete vždy na stránke NOC.

I. Charakteristika súťaže
1. Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách.
2. Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž koná v troch základných kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Tieto kategórie nie sú tematicky zamerané ani žánrovo vymedzené.
3. Súťaž sa koná každý rok.
4. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie. Na medzinárodnej súťaži, odborne garantovanej svetovou organizáciou pre umeleckú fotografiu FIAP, ktorej je Slovensko členom od roku 1996, sa SR pravidelne zúčastňuje.
5. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a dospelých občanov; jednotlivcov a členov fotoklubov.
6. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti, na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov.

II. Poslanie súťaže
1. AMFO je najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch minulého storočia spoločne s českou súťažou. V roku 2016 sa uskutoční jej 44. ročník.
2. AMFO je jediná možnosť komplexnej verejnej prezentácie amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku.
3. Súťaž napomáha vyhľadávanie talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.
4. Súťaž umožňuje rozvíjať umelecký talent i technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času.
5. Jednotlivé kolá súťaže poskytujú možnosti prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby prostredníctvom výstav, seminárov, hodnotiacich diskusií a iných foriem vzdelávacích podujatí, ako sú tvorivé dielne či workshopy.
6. Súčasťou súťaže je vzdelávacia časť, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti technického spracovania jednotlivých fotografických diel.

Štruktúra súťaže
1. Súťaž je viacstupňová, najmenej trojstupňová: regionálna, krajská a celoštátna.
2. Súťaž má postupový charakter. Miesta konania celoštátneho kola, vyhodnotenia a výstavy sa menia.
3. Na súťaži sa môže zúčastniť každý tvorca fotoamatér, občan Slovenskej republiky.
4. Súťaž sa člení jednak podľa veku autorov a jednak podľa formy spracovania. Každý súťažiaci môže svoje diela prihlásiť do jednotlivých kategórií. Vekové skupiny aj kategórie podľa formy spracovania sú vytvorené tak, aby zodpovedali kategóriám medzinárodných súťaží, predovšetkým tým, ktoré sa konajú pod patronátom svetovej organizácie pre umeleckú fotografiu FIAP.
5. Do základného kola súťaže sa autor prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo pracoviska, alebo miesta, kde študuje. Musí si vybrať len jednu z možností, inak bude zo súťaže diskvalifikovaný. Ak sa v mieste jeho bydliska neuskutoční základné kolo, môže sa prihlásiť do základného kola v inom okrese, regióne, ak s tým budú súhlasiť usporiadatelia. Zoznam usporiadateľov jednotlivých kôl súťaže bude zverejnený na webovej stránke Národného osvetového centra ako vyhlasovateľa súťaže a na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

I. Kolá súťaže
1. okresné/regionálne kolá,
2. krajské kolá,
3. celoštátne kolo

II. Kategorizácia účastníkov
Súťaž sa rozdeľuje na:
I.   skupina: autori do 16 rokov   (nar. po 6. 11. 2000) ,
II.  skupina: autori do 21 rokov   (nar. po 6. 11. 1995),
III. skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia).

I.   skupina súťaží v kategóriách:     čiernobiela fotografia,
farebná fotografia
II.  skupina súťaží v kategóriách:         čiernobiela fotografia,
farebná fotografia
III. skupina súťaží v kategóriách:         čiernobiela fotografia,
farebná fotografia
Multimediálna prezentácia
Pre túto kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa môžu autori všetkých vekových skupín. Príspevky sa budú hodnotiť bez rozlíšenia veku.

FIAP – Fédération Internationale de l’Art Photographique

je medzinárodná mimovládna organizácia pre umeleckú fotografiu spadajúca pod UNESCO.

Oficiálne vznikla v roku 1950 na svojom ustanovujúcom kongrese v Berne a venuje sa podpore a propagácii fotografického umenia vo všetkých jeho podobách. V súčasnosti združuje viac ako 85 krajín z obidvoch amerických kontinentov, Európy, Afriky, Ázie, Austrálie a viac ako milión fotografov. Vrcholným orgánom FIAP je kongres, ktorý sa koná raz za 2 roky vždy v inej členskej krajine. Výkonným orgánom medzi kongresmi je výbor, ktorý má 9 členov volených kongresom. Veľká časť práce tejto organizácie sa vykonáva prostredníctvom komisií, jednou z nich je aj komisia pre fotografovanie prírody. Ďalšie sú napríklad komisie pre farebnú fotografiu, čiernobielu fotografiu, audivizuálne práce, stereofotografiu, prácu s mládežou, archív, autorské práva a pod. V týchto komisiách pracujú odborníci z celého sveta. Členským štátom FIAP je aj Slovensko.

Členské krajiny môžu pre svoje medzinárodné salóny a súťaže umeleckej fotografie požiadať o patronát FIAP. Akceptácia a ocenenie fotografií na takýchto fotosalónoch sa počíta do bodovania, ktoré je súčasťou kritérií pre udelenie titulov FIAP. Oceneným autorom sú udeľované medaily a čestné uznania FIAP, ktoré zvyšujú prestíž medzinárodného podujatia.

Podľa počtu akceptácií a ocenení jednotlivých fotografií na medzinárodných salónoch umeleckej fotografie na celom svete je možné postupne získať tituly AFIAP, EFIAP (tento má niekoľko úrovní) a MFIAP. Podľa súčasných kritérií FIAP je pre udelenie titulu AFIAP potrebné, aby autorove fotografie boli prijaté minimálne na 15 medzinárodných salónoch pod záštitou FIAP v najmenej v ôsmych rôznych krajinách. Akceptovaných musí byť min. 15 rôznych prác, ktoré získali spolu aspoň 40 akceptácií. Z toho 5 prác musí mať najmenej po 3 akceptácie. Ďalšou podmienkou je, aby aspoň 10 % prác získalo akceptácie na salónoch prostredníctvom vytlačených fotografií v papierovej forme.

Práce každého autora, ktorému bol udelený niektorý z titulov FIAP, sú uložené v depozite Musée de l´Elysée vo švajčiarskom Lausanne. Svetová organizácia FIAP disponuje vo svojom archíve veľmi cenným dedičstvom s významnou historickou a archívnou hodnotou dokumentujúcou dejiny fotografie. Každá členská krajina má právo z tohto archívu zapožičať si fotografie za účelom ich prezentácie na svojich výstavách. Bližšie informácie o činnosti The International Federation of Photographic Art, čo je anglický názov FIAP, na www.fiap.net .

SFF – Slovenská federácia fotografov, člen FIAP

S T A N O V Y

Občianskeho združenia Slovenská federácia fotografov, člen FIAP

Článok I

Základné ustanovenia

 

 1. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP je dobrovoľná organizácia združujúca aktívnych tvorcov, organizátorov a záujemcov o činnosť v oblasti fotografie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.
 2. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP je právnickou osobou podliehajúcou zákonom Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti sa riadi stanovami .
 3. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP je nepolitickou organizáciou, nevytvárajúcou zisk a podporujúcou všetky činnosti v oblasti amatérskej fotografie.
 4. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP (Federation Internationale de l´Art Photographique / The International Federation of Photographic Art / Medzinárodná federácia fotografického umenia, FIAP – medzinárodná mimovládna organizácia pre fotografiu je súčasťou medzinárodnej organizácie UNESCO).

 

Článok II

Názov, sídlo, adresa

 

 1. Názov občianskeho združenia je Slovenská federácia fotografov, člen FIAP, v anglickom jazyku The Slovak Federation of Photographers, member of FIAP
 2. Sídlo Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP je Žilina.
 3. Adresa Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP je Daxnerova 5, 010 01 Žilina

 

Článok III

Poslanie a hlavné úlohy

 

 1. Podporovať všestranný rozvoj a ochranu všetkých foriem fotografickej tvorby, jej duchovných a kultúrnych hodnôt.
 2. Reprezentovať a brániť záujmy svojich členov v medzinárodnom styku.
 3. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP sa môže stať členom ďalších medzinárodných organizácií a spolupracovať s nimi podľa zásad o medzinárodnom styku.
 4. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP je záujmovou organizáciou, ktorá :

a/ zjednocuje, zastupuje a presadzuje spoločné záujmy svojich členov v oblasti fotografie v SR.

b/ rokuje, spolupracuje, uzatvára dohody a zmluvy s inštitúciami, organizáciami a ostatnými záujemcami o spoluprácu.

c/ spolupracuje na príprave a realizácii podujatí v oblasti fotografie.

d/ zaoberá sa vydavateľskou činnosťou propagujúcu činnosť a aktivity svoje a svojich členov (katalógy, knihy, kalendáre a iné tlačoviny).

e/ zastupuje členov Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP v medzinárodných organizáciách, spolupracuje s nimi a zabezpečuje vzájomný styk.

5 Slovenská federácia fotografov, člen FIAP pôsobí na svojich členov a verejnosť tým, že :

a/ pomáha členom v odbornom raste a rozvíja ich tvorivé schopnosti

b/ pripravuje, organizuje a realizuje výchovno – vzdelávacie, kultúrne a spoločenské akcie. Využíva pritom možnosti úzkej spolupráce s každým kto prejaví ochotu na spoluprácu.

c/ informuje členov a verejnosť o činnosti Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP prostredníctvom internetu, spoluprácou s redakciami odborných ako aj iných médií.

 1. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP plánuje, organizuje, realizuje a koordinuje fotografické súťaže, výstavy, salóny, festivaly a iné podujatia v spolupráci s ďalšími usporiadateľmi.
 2. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP rozširuje členskú základňu a vedie ústrednú registráciu a evidenciu členov.

 

Článok IV

Členstvo

 

Členstvo v Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP je dobrovoľné.

 

 1. Riadny člen – môže sa ním stať občan Slovenskej republiky alebo cudzí štátny príslušník, ktorý súhlasí so stanovami Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP, s výnimkou funkcionárov inej fotografickej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá má podobné poslanie ako Slovenská federácia fotografov, člen FIAP . Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky a po zaplatení členského príspevku.
 2. Čestný člen – môže sa ním stať každý koho navrhne a schváli Rada SFF.
 3. Práva členov :

a/ každý člen má právo zúčastniť sa snemu Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP a právo voliť. Volený do orgánov Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP nemôže byť člen inej fotografickej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá má podobné poslanie ako Slovenská federácia fotografov, člen FIAP .

b/ každý člen má právo zúčastňovať sa súťaží, výstav, salónov, festivalov, prehliadok a iných podujatí Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP.

c/ každý člen môže podávať návrhy a podnety na zlepšenie činnosti Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP.

 1. Povinnosti členov :

a/ dodržiavať stanovy Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP.

 1. Zánik členstva :

a/ z vlastného rozhodnutia, podaného písomnou formou.

b/ porušovaním stanov Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP a následným vylúčením zo Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP. O vylúčení rozhoduje v konečnom dôsledku snem Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP.

c/ smrťou.

d/ zánikom Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP.

 

Článok V

Orgány

 

 1. Vrcholným orgánom Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP je snem, ktorý sa koná minimálne 1x ročne, zvoláva ho predseda Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP.
 2. Štatutárnym orgánom Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP, je predseda, volený snemom.
 3. V období medzi zasadnutiami snemu riadi činnosť Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP Rada Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP, ktorú volí snem .Jej činnosť je koordinovaná predsedom Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP.

Rada Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP:

a/ vytvára pracovné skupiny a komisie

b/ pripravuje a vyhlasuje súťaže, súťažné poriadky a podmienky

c/ cez svojich zástupcov sa zúčastňuje pri výbere fotografií pre medzinárodné súťaže FIAP

d/ spolupracuje s jednotlivými zväzmi, členmi FIAP

e/ podporuje členov v obosielaní zahraničných súťaží, výstav, salónov, festivalov a prehliadok.

 1. Kontrolným orgánom Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP je Revízna komisia Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP volená snemom. Jej povinnosťou je kontrolovať hospodárenie Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP a predkladať správu o svojej činnosti na sneme Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP.

 

Článok VI

Hospodárenie

 

 1. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP je organizáciou, ktorej cieľom nie je vytváranie zisku.
 2. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP má právo prijímať dary, dobrovoľné príspevky od sponzorov a organizácií, uchádzať sa o granty, v zmysle platných predpisov môže za úplatu robiť reklamu firmám, výrobkom a činností pri svojich akciách alebo pri akciách svojich členov.
 3. Náklady na činnosť Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP sú hradené :

a/ z členských príspevkov, ktorých výšku určuje snem.

b/ z príspevkov a grantov štátnych organizácií a iných inštitúcií

c/ z pravidelných alebo jednorazových dotácií organizácií, inštitúcií, firiem, podnikateľov, sponzorov ako aj darov od jednotlivcov či zahraničných partnerov.

d/ z príjmov z podujatí uskutočňovaných Slovenskou federáciou fotografov, člen FIAP

e/ z iných príjmov.

f/ prípadné výnosy Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP môžu byť využité iba pre činnosť Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP

 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmeny stanov Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP navrhuje Rada Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP alebo riadni členovia Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP na sneme Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP. O ich prijatí rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 2. Slovenskú federáciu fotografov, člen FIAP navonok zastupuje predseda, prípadne Radou Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP poverený člen Rady.
 3. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia snemom Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP.
 4. O rozpustení Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných členov snemu. Rozhoduje tiež o naložení s majetkom Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP, menuje likvidátora a spôsob likvidácie.

 

ZSF – Zväz slovenských fotografov

 

STANOVY

§ 4 . Členstvo v ZSF môže byť pre fyzické a právnické osoby :
riadne – individuálne, kolektívne ( organizácie ) a čestné

§ 5. (1). Riadnym členom ZSF sa môže stať každý občan SR na základe prijatia písomnej prihlášky, predloženia fotografických a teoretických prác a zaplatenia príslušného členského poplatku (jednorázové zápisné a čl. poplatok, o výške rozhoduje Predsedníctvo ÚV – ZSF) o prijatí člena, ktorého prihlášku odporučia dvaja členovia, rozhoduje najprv vedenie zoskupenia, v ktorom uchádzač o členstvo pracuje ( fotokrúžok, fotoklub, tvorivá skupina alebo kultúrno – osvetové zariadenie a pod.) a potom predsedníctvo ÚV – ZSF.

(2). Ak nejestvuje v blízkom okolí takéto zoskupenie, zašle uchádzač o členstvo prihlášku priamo Predsedníctvu ÚV – ZSF.

(3). Dokladom o právoplatnom členstve je členská legitimácia a ústrižok zloženky o zaplatení členského poplatku na bežný kalendárny rok. Legitimácia je majetkom ZSF a nesmie byť zneužitá.

(4). Kolektívnym členom sa môžu stať kultúrno – osvetové alebo iné organizácie, ktoré majú o fotografickú činnosť záujem a ktoré platia čl. poplatok. Písomnú prihlášku podávajú priamo. Predsedníctvu ÚV -ZSF, ktoré rozhoduje aj o výške čl. poplatku.

(5). Čestnými členmi ZSF môžu byť osoby, občania a príslušníci zahraničných organizácií, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o slovenskú fotografiu a jej kultúru. O prijatí čestného člena rozhoduje ÚV na návrh predsedu alebo predsedníctva ZSF. Čestní členovia neplatia členský poplatok.

§ 6. Riadni členovia ZSF majú právo:

a) voliť a byť volení do orgánov ZSF
b) svojimi radami, požiadavkami a rozhodnutiami ovplyvňovať činnosť ZSF a jeho zložiek,
c) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach ZSF
d) požadovať a dostávať informácie o podujatiach ZSF ako aj o rokovaniach a rozhodnutiach zväzových orgánov,
e) využívať možné výhody, vyplývajúce z členstva v ZSF
f) žiadať ZSF v sporných prípadoch o právnu poradu a ochranu,

§ 7. Riadni členovia sú povinní:

a) dodržiavať stanovy ZSF a ustanovenia jeho orgánov,
b) podľa najlepších schopností a možností podporovať a zúčastňovať sa na plnení poslania a úloh ZSF,
c) vlastnou aktivitou zvyšovať svoju tvorivú estetickú, etickú, umeleckú a technickú úroveň,
d) vždy chrániť dobré meno slovenskej fotografie a ZSF
e) riadne plniť úlohy a záväzky, vyplývajúce z prijatých funkcií a zodpovedať sa z nich členom, dodržiavať podmienky výstavných a súťažných podujatí, ktorých sa svojou tvorivou činnosťou zúčastňujú,
f) platiť včas členské poplatky – príspevky, ktorých výšku určuje a pravuje Predsedníctvo ÚV – ZSF na základe ekonomickej situácie ZSF

§ 8. Práva a povinnosti kolektívnych členov sú tie isté ako u riadnych členov, s výnimkou § 6 ods.a)

§ 9. Riadne individuálne členstvo zaniká:

(1). Zomretím, vystúpením (písomne), vylúčením. Vylúčiť môže:
a) vedenie klubu, krúžku a pod., v ktorom člen priamo pracuje,
b) Predsedníctvo ÚV – ZSF.

(2). Dôvodom vylúčenia môže byť hrubé porušenie stanov alebo vyvíjanie činnosti, ktorá je v rozpore zo zásadami a poslaním ZSF.

(3). Odvolať sa možno:
a) v prípade odst. 1/a – Predsedníctvu ÚV – ZSF
b) v prípade odst. 1/b – Ústr. výboru ZSF.

(4). Kolektívne členstvo zaniká:
a) zánikom organizácie,
b) vystúpením organizácie zo ZSF (písomne),
c) vylúčením

(5.) Kolektívneho člena vylučuje ÚV – ZSF na návrh Predsedníctva. Odvolať sa možno zjazdu ZSF.

Náplň práce ZSF

§ 10. Hlavnou náplňou práce ZSF je:

1/1. Organizovať a rozvíjať fotografiu (tvorivú i dokumentárnu a reportážnu) ako kultúrnu činnosť po stránke etickej, estetickej, umeleckej a technickej.,

a) usporiadaním seminárov a prednášok,
b) poskytovaním poradenskej, patronátnej, lektorskej a prednáškovej činnosti kultúrno – osvetovým zariadeniam a podnikom, aj v diaľkovom školení fotografie,
c) pomáhať v práci odborných porôt, komisií, redakčných rád vydavateľstiev publikácií a časopisov,
d) organizovaním fotografických výstav a fotografických súťaží, súťaží farebných diapozitívov a diaprogramov, mapových okruhov a pod. podujatí na Slovensku. Po dohode a v spolupráci s príslušnými organizáciami buď samostatne, kolektívne, alebo medzinárodne.,
e) aktívnou účasťou na rôznych konferenciách a seminároch domácich i medzinárodných.,
f) vydávaním informačného buletinu, inf. listov, časopisu, súťažných poriadkov, letákov, plagátov, pozvánok, katalógov, fotografických publikácií a iných propagačno – výchovných a organizačných materiálov.,
g) podľa možnosti pomáhať príslušným organizáciám pri organizovaní výuky v osvojovaní si praktických i teoretických základov, etiky, estetiky, umeleckosti a techniky fotografie.,
h) ZSF udeľuje patronát – záštitu na písomnú žiadosť a iba fotografickým zoskupeniam, ktoré dlhoročne vynikajú kvalitou svojej práce. Podmienky sa dohodnú záväzne písomnou formou a najmä v termíne.

§ 11. K rozvoju umeleckej fotografie prispieva ZSF aj činnosťou mimo vlastných zložiek tým, že:

a) výstavami a propagáciou, publikačnou činnosťou prostredníctvom masových komunikácií (tlačou, rozhlasom, televíziou, filmom, internetom a pod.) zainteresováva verejnosť o fotografické podujatia, čím prehlbuje činnosť umeleckej fotografie pri formovaní estetického cítenia človeka a obohacovaní jeho kultúrneho života.,

b) uzatvára dohody s príslušnými organizáciami a inštitúciami, ktoré by mohli členom poskytnúť možné výhody a osobitné služby, povolenia pri mimoriadnych podujatiach, usporiadať autorské výstavy a diaprehliadky za zvýhodnených podmienok.,

c) spolupracuje pri vydávaní odbornej fotografickej periodickej i eperiodickej tlače.,

d) rozvíja a upevňuje spoluprácu s kultúrnymi a osvetovými zariadeniami, s umeleckými zväzmi i s jednotlivcami v prospech fotografie a bez ohľadu na stavovskú príslušnosť, – podobne spolupracuje aj so zahraničnými organizáciami, prípadne s vynikajúcimi jednotlivcami, odborníkmi v fotografie.

e) je oficiálnym partnerom Slovenského komitétu FIAP so sídlom Kalvárska 8, 034 01 Ružomberok.

ORGÁNY ZSF

§ 12. (1) Základnou organizačnou jednotkou ZSF je klub. Pre jeho vznik sa vyžaduje minimálny počet 5. (päť) členov. Klub nemôže byť kolektívnym členom ZSF. Prácu klubu riadi predseda, zvolený na výročnej plenárnej schôdzi väčšinou prítomných členov. Pri väčšom počte členov klubu jeho prácu riadi výbor, ktorého počet podľa potreby zvolí návrh predsedu (alebo prítomného výboru) plenárna schôdza. Výbor si zvolí predsedu, tajomníka, pokladníka, a podľa potreby aj ďalších funkcionárov. Do kompetencie výboru patrí aj rozhodovanie sporov medzi členmi. Klub má vlastný štatút alebo organizačný poriadok a plán práce, ktorý schvaľuje materská organizácia.

(2) Funkcia predsedov je čestná (aj ostatných funkcionárov), pri veľkom počte členov a rozšírenej agende môže výbor rozhodnúť o vhodnej odmene za prácu predsedovi alebo iným funkcionárom. Funkčné obdobie trvá štyri roky.

(3) Také isté postavenie v ZSF má aj klub, môžu mať aj iné zoskupenia fotografov, ktoré sa stali základnou jednotkou ZSF.

(4) Tieto fotografické zoskupenia (kluby), ktoré by pri organizačnom začlenení do ZSF stratili výhodné ekonomické a pracovné zabezpečenie od svojho zriaďovateľa, môžu ZSF pri svojej dlhoročnej a kvalitnej činnosti požiadať o trvalý patronát.

§ 13. Najvyšším orgánom ZSF je zjazd. Zvoláva ho ÚV – ZSF raz za 5 (päť) rokov. Ak o zvolanie zjazdu požiada najmenej tretina členov, ÚV – ZSF je povinný zvolať do mesiaca mimoriadny zjazd.

§ 14. Podľa vnútroštátneho riadenia môžu byť vytvorené výbory územných celkov , ktoré pracujú v rámci ÚV ZSF.

§ 15. Zjazdového rokovania sa môže zúčastniť každý individuálny člen ZSF, pokiaľ nie je členom kolektívneho zoskupenia.

Delegáti a zoskupenia sa volia na plenárnej schôdzi tajným hlasovaním a v počte, ktorý včas predurčí ÚV – ZSF. Obyčajne za každých 10 (desať) členov sa na zjazd vysiela jeden delegát. Čestných členov na zjazd pozýva Predsedníctvo ÚV zvláštnou pozvánkou, podobne sú pozývaní zvláštnou pozvánkou delegáti kolektívnych členov a v počte, na ktorom sa vopred vzájomne dohodne.

USTANOVENIE ORGÁNOV A ICH PRÁVOMOCI

§ 16. Zjazd ZSF:

a) určuje zásady pre prácu a hospodárenie ZSF.,

b) dáva základné smernice pre prácu Ústredného výboru ZSF.

c) definitívne schvaľuje stanovy ZSF, ich zmeny a doplnenie, – predtým však stanovy schvaľujú aj príslušné nadriadené inštitúcie v rámci svojej pôsobnosti.,

d) schvaľuje správu o hospodárení ZSF a správu Revíznej komisie (i návrh nápravných opatrení).,

e) volí Výbor ZSF a jeho predsedníctvo (15 členov výboru a 5 členov predsedníctva), podľa rozsahu práce.,

f) vysiela poverenie členov výboru a predsedníctva do celoštátneho koordinačného výboru ZSF ako aj zástupcov ZSF vo svojich regiónoch na rôzne fotografovania.,

g) rozhoduje s konečnou platnosťou o sporoch v hnutí a odvolaní sa členov – kolektívnych.,

h) dvojtretinovou väčšinou rozhoduje o zániku, alebo zmene sídla a stanovuje likvidátorov majetku – ZSF.

§ 17. Činnosť ZSF medzi zjazdmi riadi ÚV – ZSF. Stretáva sa minimálne 2 (dva) krát ročne.

§ 18. Na čele ÚV ZSF je predsedníctvo: predseda, podpredseda, výkonný tajomník, tajomník výstav a hospodár – ekonóm.

Členov do funkcii predsedníctva volí zjazd, v medzizjazdovom období ÚV ZSF. Predseda ZSF je zároveň štatutárnym zástupcom ZSF.

§ 19. Hlavné úlohy Ústredného výboru ZSF:

a) zvolávať zjazd.,

b) rozhodovať o odvolaniach členov proti rozhodnutiu výboru klubu – zoskupenia (jeho predsedu) alebo predsedníctva ÚV.,

c) uplatňovať požiadavky ZSF u orgánov a organizácií volne i v rámci dohôd, ktoré vplývajú na fotografiu, najmä umeleckú a spoločne s nimi vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky a priestor pre jej rozvoj na Slovensku.,

d) organizovať, plánovať a zabezpečovať kvalitný priebeh vrcholných celospoločenských fotograf. podujatí.,

e) vytvárať podmienky a spoluzabezpečovať úspech celoštátnych podujatí – fotografických a v intenciách FIAP – u takto pracovať aj v podujatiach medzinárodného dosahu.,

f) pre plnenie týchto úloh vytvárať a ustanovovať odborné celky – oddelenia, komisie, študovne – na čele ktorých menuje vedúcich, predsedov, poradcov, vymenuje odb. poroty, poradné zbory, redakčné rady a pod.,

g) navrhovať, spolu navrhovať, schvaľovať, spolu schvaľovať členov pre ocenenie zväzové, celospoločenské, štátne i medzinárodné -/ FIAP a i./

h) schvaľovať návrhy nižších zložiek na ocenenie i odmeňovanie vynikajúcich členov ZSF – v rámci prisl. poriadku.,

i) sledovať a dokumentovať činnosť ZSF, ako aj vývoj a rozvoj fotografie na Slovensku.,

j) založiť a viesť centrálnu odbornú knižnicu, archív teoretických fotografických – obrazových i technických dokumentov, diel, prístrojov a pod.

§ 20. Na činnosť Ústredného výboru ZSF a jeho predsedníctva i prisl. odb. oddelení a komisií, i ďalších celkov dohliada Revízna komisia. Je 3 až 5 členná.

§ 21. Na čele Revíznej komisie je predseda (volí ho zjazd alebo ÚV). V jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda.

§ 22. Hlavné úlohy Revíznej komisie:

a) starostlivo dohliada na činnosť ZSF vo všetkých odvetviach jeho správy (aj jeho oddelení, komisií a pod.).,

b) požaduje od predsedníctva ÚV ZSF a predsedov odborných celkov o vysvetlenie činnosti nahliadať do spisov, evidencie, skúmať stav všetkých administratívnych, hlavne hospodárskych dokumentov a predmetov v správe ÚV a odborných celkov. Tieto revízie môže konať i neohlásene a v čase podľa vlastného uváženia, najmenej dvakrát ročne

c) skúmanie účtov jednotlivých období, najmä ročných záverečných účtov a podávanie ročných sprav ÚV ZSF a každých 5 rokov zjazdu ZSF

d) v prípade zistenia protizákonných, alebo stanovám odporujúcich činov, alebo zneuživania záujmov ZSF zvoláva zjazd ZSF, ktorému predloží výsledky svojej kontroly

§ 23. Revízna komisia je nezávislý orgán, schádza sa najmenej dvakrát ročne a za svoju činnosť zodpovedá iba zjazdu.

Hospodárenie ZSF

§ 24. (1) Hlavnými zdrojmi príjmov ZSF sú:

a) členské príspevky – poplatky.,

b) finančný príspevok na zlepšenie činnosti ZSF od MK SR.,

c) príjmy z vlastnej činnosti (výstavy, publ. činnosť a pod.),

d) dotácie, dary a granty od FO a PO,

e) reklamná a propagačná činnosť

(2) Majetok ZSF je vlastníctvom ZSF ako takého. Kluby ani výbory ZSF nevlastnia ani nespravujú majetok ZSF. ZSF

podľa finančnej situácie môže prispieť na niektoré významné akcie klubov, reg. výborov či už priamo v rámci činnosti alebo patronátu.

(3) Pre hospodárenie a správu majetku ZSF platia všeobecné platné smernice a právne predpisy.

(4) ZSF hospodári so zverenými prostriedkami samostatne, účelne a efektívne na základe plánu a rozpočtu.

(5) Hospodár – ekonóm predkladá o hospodárení správu na výročnej schôdzi Výboru ZSF a každých 5 rokov kompletnú správu zjazdu. Jeho prácu kontroluje Revízna komisia.

(6) O spôsobe úhrady škôd rozhoduje návrh Revíznej komisie ÚV – ZSF, väčších škodách zjazd na návrh Revíznej komisie a ÚV – ZSF. Náhradu škody vymáha ÚV – ZSF na osobách, ktoré ju dokázateľne zavinili.

(7) Prevádzkový rok ZSF sa začína dňom registrácie ZSF a končí najbližším 31.decembrom. Každý ďalší prevádzkový rok je od 1. januára do 31. decembra každého kalendárneho roka.

(8) Činnosť ZSF je postavená na základe ustanovení stanov, plánov činnosti a na základe účtovných a hosp. predpisov.

Záverečné ustanovenie

§ 25. (1) Stanovy schvaľuje a mení zjazd, v mimoriadnych prípadoch predsedníctvo ZSF. Predpisy na vykonávanie ustanovení stanov (smernice o hosp., rokovací poriadok, atď.) vydáva ÚV ZSF.

(2) O zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora (likvidačnú komisiu).Likvidátor najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najv. orgánu.Záník združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie MV SR.

§ 26. (1) Zväz slovenských fotografov môže používať skratku ZSF, emblém a odznaky Zväzu (aj jednotlivých stupňov), návrh na medaily, plakety, vyznamenania a podobne schvaľuje ÚV, výnimočne predsedníctvo alebo predseda ZSF.

(2) Predsedníctvo ÚV – ZSF používa podlhovastú i okrúhlu pečiatku s textom: Zväz slovenských fotografov, Ružomberok (u podlhovastej aj adresa). Takú istú pečiatku používa aj Revízna komisia a zväzové oddelenie, či komisie, pri čom pod hlavičkou firemného listu uvedú svoj názov (napr. Revízna komisia, výstavné oddelenie a pod.) s doplnením prípadnej adresy – sídla, ak pracuje mimo centra ZSF.

§ 27. Tieto stanovy nadobudnú platnosť schválením 2/3 väčšiny účastníkov zjazdu ZSF po registrácii MV SR. Stanovy ZSF boli schválené na MV SR dňa 16.1.2002 pod číslom spisu VVS/1-909/90-188-1.

V Ružomberku, dňa 18.11.2003 Ľubomír Schmída, predseda, v.r.

Fotochata

Fotoklub organizuje minimálne raz do roka, vždy podľa dohody členov a počasia tzv. fotochatu. Znamená to, že si prenajmeme chatu na víkend (na lokalite sa dohodneme), aby sme tu strávili spoločný čas. Na programe je hlavne varenie dobrého jedla, grilovanie a dobrá nálada. A fotenie podľa chuti každého jednotlivca.

Workshop – tvorivé dielne

Workshopy, alebo tvorivé dielne organizujú skúsení fotografi, alebo lektori, ktorí sa venujú vyučovaniu rôznych techník fotografovania, resp. úprav fotografií, spracovania fotografií a pod. V rámci rôznych akcií, ktoré fotoklub navštevuje, ponúkajú organizátori workshopy, kde sa majú členovia fotoklubu vopred prihlásiť podľa svojho záujmu. Okrem toho dostáva fotoklub oznamy o rôznych workshopoch  od ostatných združení fotografov a tak majú jednotliví členovia možnosť vybrať si zo širokej palety ponúk.