Staňte sa sponzorom Festivalu Rok 30

Festival Rok 30 je spoločným dielom OZ Fotoklub Detva a OZ MUSA, v spolupráci s Domom umenia Arteska v Detve, ktorý chce byť každoročným podujatím.

1. Festival Rok 30 – charakteristika podujatia

Zámerom festivalu je realizovať 21 autorských výstav fotografie, výtvarného umenia, sôch, dizajnu a odevného dizajnu, na základe odborného výberu diel odbornými garantmi festivalu v období od mája do decembra 2019. Každý mesiac budú súbežne prebiehať 2 – 3 samostatné oddelené výstavy. Cieľom festivalu je prezentovať súčasnú tvorbu – študentov umeleckých škôl a neprofesionálov, ktorých tvorba nie je poznačená nutnosťou prispôsobiť sa trhu. V tomto roku bude vystavovať 17 študentov stredných a vysokých umeleckých škôl a 6 neprofesionálnych umelcov.

Festival chce poukázať aj na fakt, že nie vždy mali umelci možnosť slobodne tvoriť a museli sa prispôsobovať systému a pripomenúť tak aj dnešnej generácii doby pred revolúciou, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Súčasťou festivalu budú aktivity samotného Domu umenia Arteska, ktoré budú prezentovať ovplyvnenú tvorbu pred „rokom 30“, interaktívne aktivity pre zapojenie diváka do festivalu a videoprezentácie.

Sprievodnými podujatiami festivalu budú víkendové fotografické a výtvarné workshopy, letná výtvarná a fotografická škola pre deti a mládež formou denného tábora, večerná škola fotografovania pre dospelých, prednášky o súčasnom slovenskom a svetovom umení a umelecké štvrtky – stretnutia laickej verejnosti s fotografmi a umelcami za účelom konzultácií svojej tvorby s odborníkmi.

2. Festival Rok 30 – propagácia

Propagácia festivalu bude prebiehať na medzinárodnej úrovni formou plagátov, letákov, pozvánok, emailových pozvánok a prostredníctvom internetových stránok a sociálnych sietí aj formou platených odkazov.

OZ Fotoklub Detva so svojou 40 ročnou históriou má dnes vybudované kontakty s fotografickými združeniami a inštitúciami na Slovensku aj vo svete. Všetky tieto kontakty budú o festivale informované formou pozvánok pre svojich členov, kde budú v pozvánke uvádzaní sponzori festivalu. OZ MUSA, ako pokračovateľ zaniknutej Detvianskej umeleckej kolónie, rovnako osloví všetky svoje kontakty formou pozvánok s uvedením sponzorov.

Plagáty o festivale so sponzormi budú umiestnené v meste Detva, v Banskobystrickom regióne, na školách zúčastnených študentov v Bratislave, Leviciach, Trnave, Nitre a v Banskej Bystrici. Počas festivalu budú umiestnené plagáty o celom festivale a mesačne budú rozmiestňované plagáty k jednotlivým výstavám a sprievodným podujatiam.

Festival je zaradený do programu Folklórnych slávností pod Poľanou 2019 a informácie o festivale budú na propagačných materiáloch k FSP 2019 a zároveň budú plagáty festivalu so sponzormi a bannery umiestnené v areáli FSP 2019.

Informácie na internete budú zverejnené na stránkach organizátorov, na spriaznených webových stránkach (Kultúrne centrum Detva, mesto Detva, Ephoto, Dom umenia Arteska …), na stránkach propagujúcich umelecké akcie (kamzaumenim.sk, kamdomesta.sk, sdetmi.com, kamsdetmi.sk, ajdnes.sk …), na sociálnych sietiach na stránkach organizátorov a spriaznených stránkach (facebook, twitter, instagram). Počas trvania festivalu bude spustená platená reklama na sociálnych sieťach.

V areáli Domu umenia Arteska budú umiestnené bannery a tabule so sponzormi festivalu.

3. Cieľová skupina a predpokladaná návštevnosť

Cieľovou skupinou sú samotní vystavujúci umelci, pre ktorých bude projekt prínosom pre ďalší rozvoj v tvorbe, skúsenosť s organizovaním vlastnej autorskej výstavy a odozva verejnosti.
Druhou skupinou je odborná verejnosť, ktorá tu nájde prehľad a aktuálne smery v súčasnom umení.
Treťou cieľovou skupinou sú umelci, pre ktorých budú výstavy inšpiráciou v tvorbe.
Štvrtou skupinou sú záujemcovia o súčasnú umeleckú tvorbu a piatou skupinou je laická verejnosť, ktorá tu nájde možnosť zoznámiť sa s moderným umením.

Vzhľadom na trvanie projektu a umiestnenie očakávame niekoľko desiatok tisíc
návštevníkov zo Slovenska a zo zahraničia.
Dôvodom je aj umiestnenie výstav v centre hlavného diania iných akcií organizovaných mestom a inými, hlavne folklórnymi združeniami v meste. V minulých obdobiach sme počas organizovania jednotlivých výstav iba počas FSP v Detve zaznamenali návštevnosť 8 000 návštevníkov na výstave počas dvoch týždňov.

4. Festival Rok 30 – možnosti sponzoringu

Uprednostňujeme formu sponzorstva poskytnutím finančného príspevku. Je možné sa dohodnúť aj na poskytnutí tovaru v prípade, že je využiteľný a potrebný pre priebeh festivalu.

5. Protihodnota za sponzoring

Protihodnota za sponzoring je závislá od výšky poskytnutého sponzorského daru. V prípade záujmu o sponzorskú spoluprácu nás kontaktujte a náš tím pre Vás pripraví individuálny plán sponzoringu a adekvátnej protihodnoty.

6. Použitie finančných prostriedkov

Finančné prostriedky budú použité na nasledovné účely:

a. preprava diel
b. poistenie diel
c. ubytovanie pre vystavujúcich počas inštalácie
d. vernisáže k výstavám
e. propagácia festivalu a jednotlivých výstav a podujatí
f. prenájom výstavných priestorov
g. služby kurátorov výstav
h. služby informátora výstav
i. rámy, podstavce a ostatné materiály k výstavám
j. prenájom techniky k výstavám
k. ostatné inštalačné materiály
l. prenájom prednáškovej miestnosti s vybavením pre workshopy a prednášky
m. prenájom fotoateliéru a výtvarného ateliéru pre workshopy a letné školy
n. stravovanie a ubytovanie pre účastníkov workshopov a letných škôl
o. honorár pre lektorov workshopov a letných škôl
p. materiál pre workshopy a letné školy

7. Hlavný organizátor:

Občianske združenie Fotoklub Detva
M.R.Štefánika 60, 962 12 Detva
IČO: 51308681
IBAN: SK66 5600 0000 0051 8433 2001

Festival z verejných zdrojov podporil: